Ðược tin buồn :
Cố Niên Trưởng khóa 19 Ðệ Nhị Thiên Xứng

Nguyễn Phùng Duyên


vừa tạ thế ngày 28 tháng 03 năm 2020 tại San Jose, California, hưởng thọ 73 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp Thành kính Phân Ưu cùng Gia đình Đệ Nhị Thiên Xứng, gia đình Cố Niên Trưởng Duyên và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố NT Nguyễn Phùng Duyên sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT