Ðược tin buồn Bào Huynh của hiền thê HC2 Lưu An Huê là Anh:

Đoàn Tấn Phụng
Pháp danh Chánh Hiền Vân


vừa tạ thế ngày 04 tháng 11 năm 2021, nhầm ngày 30 tháng 09 năm Tân Sửu tại Boucherville, Québec, Canada, hưởng thọ 81 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Huê và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Anh Đoàn Tấn Phụng sớm an vui nơi Cõi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT