Ðược tin buồn Cố NT khóa 8 Đệ Nhất Hổ Cáp SQHQ/NT:

Cựu HQ Tr/tá Mai Mộng Liễn


đã tạ thế ngày 20 tháng 03 năm 2020, tại Huế, Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi.
Gia đình ĐNHC Thành kính Phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố NT sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT