Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Nguyễn Hữu Bích là:

Bà quả phụ Nguyễn Văn Hai
Nhủ danh Lê Thị Lượng
Pháp danh Hoa Thiện

vừa tạ thế ngày 06 tháng 02 năm 2020, nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Canh Tý tại Sài gòn, Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Bích và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT