Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Cao Thế Hùng là Ông:

Đa-Minh Nguyễn Văn Viễn

đã được Chúa gọi về ngày 13 tháng 06 năm 2020 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 94 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Hùng.
Nguyện cầu linh hồn Cụ Đa-Minh Nguyễn Văn Viễn sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT