Cáo Phó
Hình ảnh tang lể

Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Lê Văn Long là:

Bà Quả Phụ Lê Văn Khá
Nhũ Danh Nguyễn Thị Na
Pháp Danh Diệu Hiền

đã mản phần ngày 13 tháng 06 năm 2020, nhằm ngày 22 tháng 04 năm Canh Tý tại Garden Grove, California, hưởng đại thọ 101 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Long và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT