Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Ngô Văn Vũ là:


Bà quả phụ Ngô Văn Ngọc
Nhủ danh Mai Thị An
Pháp danh Diệu Bình

vừa thất lộc tại Sài Gòn ngày 01 tháng 03 năm 2020, nhằm ngày 08 tháng 02 năm Canh Tý, hưởng đại thọ 98 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Vũ và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT