Ðược tin buồn Thân Phụ của HC2 Lê Quang Trinh là Cụ Ông:

Lê Văn Ký

vừa thất lộc ngày 15 tháng 03 năm 2020 tại Sterling, Virginia, hưởng đại thọ 102 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Trinh.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT